Rekrutacja

Rekrutacja na kierunek Fizyka Techniczna na rok akademicki 2011/12 na I stopień kształcenia (7 semestrów) odbyła się zgodnie z zasadami rekrutacji obowiązującymi na Politechnice Poznańskiej. Zasady te reguluje uchwała Senatu Politechniki Poznańskiej. Wszystkie informacje na temat rekrutacji znajdują się na stronie politechnicznej http://www.put.poznan.pl/rekrutacja

Osoby przyjęte na pierwszy rok studiów na kierunek Fizyka Techniczna mają prawo uczestniczyć w projekcie kierunku zamawianego Inżynier-fizyk dla innowacyjnych technologii. Jedynym warunkiem uczestnictwa w projekcie i korzystania z wszystkich przewidzianych działań jest wypełnienie deklaracji uczestnictwa i podpisanie umowy. Uczestnictwo w projekcie nie wiąże się z ponoszeniem kosztów finansowych przez studenta. Wszystkie działania w ramach kierunku zamawianego są finansowane z funduszy Europejskich współfinansowanych przez Polskę.

W kolejnych semestrach studiów mogą brać udział w projekcie studenci, którzy są na listach studenckich w danym roku. Studenci, którzy wcześniej nie przystąpili do projektu mogą się zapisać.