Działania

Zakres działań prowadzonych w ramach Projektu Inżynier-fizyk dla innowacyjnych technologii na kierunku zamawianym Fizyka Techniczna (studiapierwszego stopnia na  Wydziale Fizyki Technicznej Politechniki Poznańskiej w latach 2011-2015)

  • STYPENDIA DLA NAJLEPSZYCH

40 studentów uzyskujących najwyższe oceny z egzaminów otrzyma stypendium w wysokości 1000 zł miesięcznie w czasie trwania roku akademickiego (przez 9 miesięcy w roku). Lista rankingowa ustalana będziecorocznie, zgodnie zasadami  regulaminu przyznawania stypendiów na kierunkach zamawianych na Politechnice Poznańskiej.

  • ZAJĘCIA WYRÓWNAWCZE

W celu wyrównania szans wszystkich studentów w zdobywaniu wiedzy, niezależnie od stopnia przygotowania do studiów wyniesionego ze szkoły średniej, zaplanowano zajęcia z matematyki (pierwszy semestr) i fizyki (drugi semestr) w wymiarze po 30 godzin. Zajęcia prowadzone będą w formie zajęć fakultatywnych i przewidziane są dla grupy 30 studentów, którzy nie brali udziału w projekcie Era Inżyniera.Omawiane będą, między innymi, metody matematycznedo rozwiązywania problemów w fizyce oraz zagadnienia ze wstępu do analizy matematycznej i fizyki współczesnej.

  • ZAJĘCIA DODATKOWE

Dla zdobycia dodatkowych umiejętności i uatrakcyjnienia programu studiów zaplanowano następujące zajęcia:

- Zajęcia specjalistyczne z przedmiotu „Elektronika” na trzecim semestrze w wymiarze 15 godzin wykładówdla 30 studentów i po 10 godzin laboratoriów w 3 grupach dziesięcioosobowych, prowadzone przez doświadczonych w dziedzinach fizyki kwantowej i elektronikipracowników naukowych. Wykłady i laboratoria z elektroniki przeprowadzone zostaną w Instytucie Elektroniki Wydziału Elektrycznego PP i na Wydziale Fizyki Technicznej PP.  Studenci będą zapoznawać się z zasadami działania i budową analogowych i cyfrowych układów elektronicznych.

- Wykłady i ćwiczenia z „Mechaniki kwantowej” na piątym semestrze w wymiarze 30 godzin wykładów i 30 godzin ćwiczeń dla 30 studentów,których celem będzie poszerzenie wiedzy w zakresie fizyki współczesnej. Mechanika kwantowa stanowi podstawę teoretyczną dla projektów innowacyjnych produktów rynkowych i wielu technologii wytwarzania nowoczesnych materiałów i podzespołów, zwłaszcza optoelektronicznych.

- Zajęcia z programowania urządzeń i wykonywania symulacji komputerowych za pomocą pakietu CST Microwave Studio oraz LabVIEW dla 45 osobowej grupy studentówna czwartym semestrze obejmujące 3 godziny wykładów i 14 godzin laboratoriów w trzech piętnastoosobowychgrupach. Oprogramowanie to jest często stosowane w laboratoriach naukowych i przemysłowych.

- Zajęcia w formie warsztatówz  przedmiotu „Przedsiębiorczość”dla 45 studentów przewidziane są w trakcie szóstego semestru. Celem zajęć jest zaznajomieniestudentów z warunkami działania małych i średnich przedsiębiorstw innowacyjnych na polskim i europejskim rynku. Mają one przygotować absolwentów FT do podejmowania samodzielnych działań przy tworzeniu własnych firm.

  • WIZYTY W OŚRODKACH BADAWCZO-ROZWOJOWYCH ORAZ W BRANŻOWYCH ZAKŁADACH PRODUKCYJNYCH

W celu poznania systemów produkcji, porównania zdobytej wiedzy podczas studiów z realiami wytwarzania innowacyjnych produktów, a także skonfrontowania własnych wyobrażeń z potencjalnymi możliwościami zatrudnienia, zorganizowane zostaną trzy wizyty w ośrodkach badawczo-rozwojowych i przedsiębiorstwach. Pomogą one w wyborze dalszej ścieżki kształcenia, z uwzględnieniem wymagań rynku pracy.Wizyty będą przeznaczone dla dużej grupy (90 studentów), wybranych spośród najaktywniejszych osób w danym roku akademickim. Dwu- lub trzydniowe wyjazdy z zapewnionymi noclegami i wyżywieniem będą zorganizowane po drugim, czwartym i szóstym semestrze studiów.

  • PŁATNE STAŻE PO 3 ROKU STUDIÓW

W ramach projektu przewidziane są płatne trzymiesięczne staże w renomowanych zakładach pracy lub instytucjach naukowo-badawczych. Staże uzyska 15 najlepszych studentów. Lista rankingowa będzie ustalana zgodnie z regulaminem kierunków zamawianych obowiązującym na Politechnice Poznańskiej. Staże odbywać się będą w miesiącach letnich po trzecim roku studiów.